20 తెలుగు పొడుపు కథలు మరియు సమాధానాలు | Telugu Riddles with Answers


ఈ  20 తెలుగు పొడుపు కథలు పోస్టులో, మేము మీరు మార్గదర్శకంగా ఉపయోగించవచ్చు, మనసును చాలెంజ్ చేసే Telugu riddles with answers ను అందిస్తున్నాము. ఈ పొడుపు కథలు సులభమైన సమస్యలను చల్లారు, ఆకర్షణపడటానికి సహాయకంగా ఉండవచ్చు. ఈ పొడుపు కథలు మన బ్రెయిన్ పరీక్షించడానికి పరిశ్రమించే ముఖ్య అంగము ఉంది.వ్రాయండి, అనుభవించండి మరియు స్నేహితులతో పంచుకోండి. మా Telugu riddles with answers ను చదవండి, ఆనందించండి మరియు మీ మెదడు పరీక్ష చేయండి!మీకు అనుభవం కలగని సమయం ఉంటే, ఇప్పుడు ప్రారంభించండి! మనసును చాలెంజ్ చేయడానికి రెడీ ఆయితే, వెళ్ళిపోతుంది! 

 

1.రాయి కాని రాయి, ఏమి రాయి. ఏమిటది ?

సమాధానం: కిరాయి

 

2.ఉన్న చోటే ఉంటుంది, వేళా పాలా చెపుతుంది. ఏమిటది ?

సమాధానం: గోడ గడియారం

 

3.రంగము కాని రంగము, ఏమి రంగము. ఏమిటది ?

సమాధానం: చదరంగము

 

4.మతము కాని మతము, ఏమి మతము?

సమాధానం: కమతము

 

5.అన్నకు అందవు కాని తమ్ముడికి అందుతాయి. ఏమిటది ?

సమాధానం: పెదవులు

 

 

6.వాలు కాని వాలు, ఏమి వాలు?

సమాధానం: ఆనవాలు

 

7.రేట్లెంత పెరిగినా ఎప్పుడూ పది పైసలకు రెండు వొచ్చేవి, ఏమిటది ?

సమాధానం: రెండు ఐదు పైసల బిళ్ళలు

 

8.వల కాని వల, ఏమి వల?

సమాధానం: నవల

 

9.రోజుకో ఆకారం మారుస్తాడు, చివరకు నిండు సున్నా అవుతాడు. ఏమిటది ?

సమాధానం: చంద్రుడు

 

10.గుప్పెడంత లోగిలిలో యాభై మంది నివాసం.ఏమిటది ?

సమాధానం: అగ్గి పెట్టె

 

 

11.వారు కాని వారు, ఏమి వారు?

సమాధానం: నవారు

 

12.విత్తనం లేకుండా మొలిచేది. ఏమిటది ?

సమాధానం: గడ్డము

 

13.ఒకరు పొడుస్తారు, ఒకరు విడుస్తారు. ఏమిటది ?

సమాధానం: పొడుపు కథ

 

14.నల్ల స్తంభం పైన నలుగురు దొంగలు. ఏమిటది ?

సమాధానం: లవంగం మొగ్గ

 

15.కాయలు కాని కాయలు, ఏమి కాయలు?

సమాధానం: మొట్టి కాయలు

 

 

16.అమ్మంటే దగ్గరకొచ్చి నాన్నంటే దూరంగా పోతాయి. ఏమిటది ?

సమాధానం: పెదవులు

 

17.ఒకటి పట్టుకుంటే రెండు ఊగుతాయి. ఏమిటది ?

సమాధానం: తక్కెడ

 

18.అడుగులున్నా, కాళ్ళులేనిది. ఏమిటది ?

సమాధానం: గజము బద్ద, మీటర్ స్కేలు

 

19.అందని వస్త్రం పై అన్నీ వడియాలే. ఏమిటది ?

సమాధానం: నక్షత్రాలు

 

20.అందరికి చెప్పి వొచ్చేది, చెప్పకుండా వెళ్ళేది. ఏమిటది ?

సమాధానం: ప్రాణం

 

 

 


podupu kathalu in telugu

test-your-iq-with-20-telugu-podupu-kathalu-riddles
Anshul Khandelwal 2023-07-12

Test Your IQ with 20 Telugu Podupu Kathalu Riddles: Can You Solve Them All?

Here are 20 Telugu Podupu Kathalu for kids with answers to test your IQ. It's a challenge for you to...

20-funny-riddles-in-telugu-for-kids-brain-boosting-telugu-podupu-kathalu-with-answers
Anshul Khandelwal 2023-07-17

Podupu Kathalu: 20 Funny Riddles in Telugu for Kids - Brain-Boosting Telugu Podupu Kathalu with Answ

Challenge yourself with 20 funny Telugu riddles, known as 'Podupu Kathalu.' Can you crack the clever...

podupu-kathalu-20-easy-telugu-riddles-with-answers-to-challenge-your-brain
Anshul Khandelwal 2023-07-19

Podupu Kathalu: 20 Easy Telugu Riddles with Answers to Challenge Your Brain!

Challenge Your Brain with 20 Telugu Riddles - 'Podupu Kathalu'! Solve easy brain-teasers in Telugu a...

20-easy-telugu-riddles-for-kids-with-answers-to-boost-your-iq-image
Anshul Khandelwal 2023-07-26

20 Easy Telugu Riddles for Kids with Answers To boost your IQ

Boost your IQ with 20 Easy Telugu Riddles for Kids with Answers. Delve into brain-boosting entertain...

20-telugu-podupu-kathalu-for-kids-with-answers
Anshul Khandelwal 6,Sep 2023

20 Telugu Podupu Kathalu for Kids with Answers | తెలుగు పొడుపు కథలు

Engage young minds with these fun and challenging Telugu podupu kathalu (riddles) for kids. Find ans...